Vedtægter for Brande Borgerforening

§ 1.
Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Brande Borgerforening
Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune med adresse hos den til enhver tid siddende formand.
Foreningens form
ål er at varetage borgeres interesser samt deltage i almennyttige formåls fremme i Brande.Det søges blandt andet ved:

  1. At optage til overvejelse enhver sag af almen interesse, som skønnes at være af værdi for fællesskabet.

  2. I samarbejde med andre foreninger og interessegrupper at samle og udvikle fællesskab og sammenhold til gavn for alle i foreningens virkeområde.

§ 2.

Ordinære medlemmer optages efter bestyrelsens afgørelse. De skal være fyldt 18 år og være bosiddende i Brande med tilhørende opland omfattende det område, som hørte under Brande Kommune før kommunalreformen af 2006.
Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har gratis adgang til foreningens møder og aktiviteter.

§3.

Medlemmerne med hustand har adgang til foreningens arrangementer. Der kan medtages gæster efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§4.
Kontingent

Kontingentets størrelse bestemmes på hvert års ordinære generalforsamling. Såfremt kontingentet ikke betales ved gentagne påkrav, slettes medlemmet af medlemslisten.

§5.
Udmeldelse af foreningen.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. et udtrædende medlem er dog pligtig til at betale kontingent for det år, hvor udmeldelsen finder sted.

§6.
Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Dens dagsorden skal omfatte:

a) Valg af dirigent
b) Beretning om foreningens virke
c) Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning
d) Fastsættelse af kontingent
e) Valg af bestyrelsesmedlemmer
f) Valg af 2 suppleanter for et foreningsår
g) Valg af revisor og en revisor suppleant
h) Behandling af indkomne forslag
i) Eventuelt

Hvis et indkommet forslag indeholder forslag til ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning, skal forslaget være optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen være indgivet til formanden senest 7 søgnedage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indgives skriftligt til formanden og være bilagt de forslag, som ønskes behandlet. Bestyrelsen skal herefter inden en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamlingen, hvor det af dagsordenen skal fremgå, hvad der skal behandles. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og alle beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, se dog §10.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten, formanden eller mindst 10 medlemmer forlanger det. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Referat af generalforsamlingen udsendes på sekretærens foranledning til bestyrelsen senest én uge efter generalforsamlingen.
Alle generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i Brande Bladet.

§7.
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf der blandt medlemmerne på hvert års generalforsamling vælges henholdsvis 3 og 2 medlemmer med funktionstid i 2 år. Derudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter med en funktionstid på 1 år.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand, næstformand, kasserer samt sekretær, alle med en funktionstid på 1 år.
Formanden leder forhandlingerne ved bstyrelsesmøderne. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Beslutninger i bestyrelsens møder tages til referat af sekretæren, som senest 7 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse udsender referatet til bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens midler. Bestyrelsen skal sørge for, at der foreligger en ájourført medlemsliste.

§8.
Regnskab og revision.

Regnskabsåret er kalenderåret. Kasseren fører foreningens regnskab. Han skal senest den 20. januar aflevere regnskabet til foreningens revisor. Denne skal returnere regnskabet med de nødvendige påtegninger til kasseren senest den 5. februar.

§9.
Revisor

På enhver ordinær generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. Valget af revisor og suppleant gælder for 1 år.

§10.
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Forslag om ændring af vedtægternes vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Vedtagelse af foreningens opløsning skal ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Sker dette ikke, er forslaget bortfaldet.
Samtidig med foreningens opløsning, skal der træffes beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler og formue. Beslutningen træffes med almindelig stemmeflerhed, I alle tilfælde skal foreningens midler anvendes til noget, som flugter med foreningens formål, og som ligger inden for foreningens virkeområde.
Således vedtaget på stiftelsesdagen den 15. januar 1889, revideret i marts 1916, november 1928, november 1946, januaer 1953, februar 1979 og februar 2008.

Comments are closed